ข้อมูลบุคลากร

นายบุญช่วย จันทร์เฮ้า

การศึกษา

พุทธศาสตรบัณฑิต การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร

ความสนใจ

-

งานวิจัย (รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์)

-

บทความวิจัย

-

บทความวิชาการ

-

หนังสือ

-

รางวัล และการเชิดชูเกียรติ

-