ข้อมูลบุคลากร

อาจารย์วรฐ กายูรวัฒน์

การศึกษา

Bachelor of Science Information Systems Brigham Young University

อักษรศาสตรมหาบัณฑิต การแปลและการล่าม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความสนใจ

-

งานวิจัย (รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์)

-

บทความวิจัย

-

บทความวิชาการ

-

หนังสือ

-

รางวัล และการเชิดชูเกียรติ

-