ข้อมูลบุคลากร

อาจารย์ ดร. สังกมา สารวัตร

การศึกษา

อักษรศาสตรบัณฑิต สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Master of public Admistrative การบริหาร National University of Singapore

รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต รัฐศาสตร์ (การสื่อสารการเมือง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความสนใจ

-

งานวิจัย (รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์)

-

บทความวิจัย

-

บทความวิชาการ

-

หนังสือ

-

รางวัล และการเชิดชูเกียรติ

-