ข้อมูลบุคลากร

ผศ.ฐิติยา พจนาพิทักษ์

การศึกษา

นิเทศศาสตรบัณฑิต การภาพยนตร์และภาพนิ่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต พัฒนาสังคม/นโยบาย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ความสนใจ

-

งานวิจัย (รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์)

-

บทความวิจัย

-

บทความวิชาการ

-

หนังสือ

-

รางวัล และการเชิดชูเกียรติ

-