ข้อมูลบุคลากร

อาจารย์นิสาชล รัตนสาชล

การศึกษา

นิเทศศาสตรบัณฑิต การโฆษณา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต การโฆษณา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความสนใจ

-

งานวิจัย (รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์)

-

บทความวิจัย

-

บทความวิชาการ

-

หนังสือ

-

รางวัล และการเชิดชูเกียรติ

-