ข้อมูลบุคลากร

อาจารย์ ดร.อรวรรณ ประพฤติดี

การศึกษา

วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต การออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ความสนใจ

-

งานวิจัย (รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์)

-

บทความวิจัย

-

บทความวิชาการ

-

หนังสือ

-

รางวัล และการเชิดชูเกียรติ

-