ข้อมูลบุคลากร

อาจารย์นฤชร สังขจันทร์

การศึกษา

นิเทศศาสตรบัณฑิต ประชาสัมพันธ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Master of Arts Public Relation University of Colorado

ความสนใจ

-

งานวิจัย (รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์)

-

บทความวิจัย

-

บทความวิชาการ

-

หนังสือ

-

รางวัล และการเชิดชูเกียรติ

-