ข้อมูลบุคลากร

อาจารย์จิรวัฒน์ เอื้อสังคมเศรษฐ์

การศึกษา

ศิลปศาสตรบัณฑิต โบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

Master of Arts with Commendation Experimental Film PG Full Kingston University

ความสนใจ

-

งานวิจัย (รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์)

-

บทความวิจัย

-

บทความวิชาการ

-

หนังสือ

-

รางวัล และการเชิดชูเกียรติ

-