ข้อมูลบุคลากร

อาจารย์กรชนก ชิดไชยสุวรรณ

การศึกษา

บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ศิลปมหาบัณฑิต ศล.ม. (การออกแบบนิเทศศิลป์) มหาวิทยาลัยศิลปากร

ความสนใจ

การออกแบบโฆษณา

งานวิจัย (รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์)

-

บทความวิจัย

-

บทความวิชาการ

-

หนังสือ

-

รางวัล และการเชิดชูเกียรติ

-