ประกาศผู้ได้รับทุนเรียนดี ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560

May 1, 2018 | 3 years ago

โดย | ictadmin


ประกาศขอให้นักศึกษาทุนเรียนดี ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560 

ตรวจสอบประกาศฉบับเต็ม 

นักศึกษาที่มีรายชื่อ โปรดดำเนินการเพื่อขอรรับทุนการศึกษาดังนี้  
1. ดาวน์โหลดใบยินยอมให้โอนเงินทุนการศึกษาผ่านบัญชีธนาคาร กรอกข้อมูลตนเองพร้อมหมายเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย ที่เป็นชื่อของนักศึกษาเท่านั้น ดาวน์โหลดเอกสารใบยินยอมให้โอนเงินทุนการศึกษาผ่านบัญชีธนาคารที่นี่ 
2. สำเนาหน้าบัญชีธนาคารและรับรองสำเนาถูกต้องแนบมาพร้อมใบยินยอมให้โอนเงินทุนการศึกษาผ่านบัญชีธนาคาร 
3. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสำคัญรับเงินสาขาวิชาที่ตนเรียนกรอกข้อมูลเซ็นผู้รับเงิน แต่ไม่ต้องลงวันที่ในใบสำคัญรับเงิน 
4. นศ.นำเอกสารดังกล่าวส่งให้คณะวิชาได้ทั้ง 2 แห่ง คือ ภายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 สำนักงานคณะ ICT เพชรบุรี ชั้น 3 อาคารบริหาร ที่นายบุญช่วย จันทร์เฮ้า สำนักงานคณะ ICT City campus มศก. เมืองทองธานี ที่นายอภิชัย ศิริสวัสดิ์


ทุนการศึกษาอื่นๆ