ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงห้องผลิตสื่อดิจิทัล ดัวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ก.พ. 64)

February 26, 2021 | 7 months ago

โดย | ictadmin


ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงห้องผลิตสื่อดิจิทัล คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร ดัวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดประกอบด้วย

  1. ประกาศ คณะ ICT-เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงห้องผลิตสื่อดิจิทัล
  2. ใบแสดงรายละเอียดงานจ้างปรับปรุงห้องผลิตสื่อดิจิทัล
  3. รายงานขอซื้อจ้างงานจ้างปรับปรุงห้องผลิตสื่อดิจทัล
  4. เอกสารประกวดราคาก่อสร้างงานปรับปรุงห้องผลิตสื่อดิจิทัล
  5. TOR-งานปรับปรุงห้องผลิตสื่อดิจิทัล 3.5 ล้าน
  6. แปลน-งานปรับปรุงห้องผลิตสื่อดิจิทัล (A3)
  7. ราคากลางงานก่อสร้าง 2564


ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ