หลักสูตรนิเทศศาสตร์

Last Update : Sep. 10, 2022

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Program in Communication Arts.

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม : นิเทศศาสตรบัณฑิต (นิเทศศาสตร์) : Bachelor of Arts (Communication Arts)
ชื่อย่อ : นศ.บ. (นิเทศศาสตร์) B.A. (Communication Arts)


ข้อมูลรายละเอียดหลักสูตรฯ ปีการศึกษา 2565 (ใหม่)

ข้อมูลรายละเอียดหลักสูตรฯ ปีการศึกษา 2560

ข้อมูลรายละเอียดหลักสูตรฯ ปีการศึกษา 2555

รายละเอียดหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (พ.ศ.2562)