Game : Lost and Found

August 25, 2015 | 6 years ago


Game : Lost and Found
Genre: Rhythm game
Major: Information Technology For Design (Game).
ICT : Silpakorn , Academic year 2014

กรรมการตรวจ
1. ดร.ยอดธง รอดแก้ว
2. อาจารย์สุวพาส ดวงจิตต์งาม
3. อาจารย์วิทิต ธาดากิตติสาร
4. อาจารย์พิศาล เศรษฐวงศ์
5. อาจารย์นพพล วรรณเพ็ญสกุล
6. อาจารย์ณฐวร ตันเจริญ
Download Link