กิจกรรมนักศึกษา

ไหว้ครูครอบครูช่าง

     สิ่งหนึ่งที่ช่างไทยยอมรับนับถือ และปฏิบัติสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบันคือ ช่างทุกคนจะต้องมีครู จึงมีวิธีปฏิบัติในการฝากตัวเข้าเป็นศิษย์กับการยอมรับศิษย์ของครูช่าง พิธีกรรมอันเป็นเสมือนข้อตกลงตามภาระหน้าที่ระหว่างครูกับศิษย์เช่นนี้เรียกว่า "พิธีบูชาครู" หรือ "พิธีไหว้ครู" แม้ในการศึกษาเล่าเรียนวิชาอื่นๆ ในปัจจุบันนี้ก็ย่อมรับพิธีไหว้ครูเป็นพิธีบูชาครูเช่นกัน
     นอกจากนี่นยังมีพิธีกรรมอีกอย่างหนึ่งเรียกว่า "พิธีครอบ" เป็นพิธียอมรับความเป็นช่างที่มีครู มีการอัญเชิญครูช่างที่ล่วงลับไปแล้ว มาเป็นพยานว่า จะมีศิษย์เข้ามาเรียนวิชาช่าง ศิษย์ที่ได้รับการครอบจากครูช่างแล้วจะสามารถเรียนรู้และฝึกฝนการเป็นช่างต่อไป อย่างราบรื่นไม่มีอุปสรรค ความเชื่อเช่นนี้ทำให้เกิดประเพณีไหว้ครูและพิธีครอบสืบต่อมาถึงปัจจุบันOpen Exhibition and T-Shirt

ช่วงการจัดกิจกรรม : กุมภาพันธ์ - มีนาคม

     กิจกรรมเปิดบ้านแสดงผลงานของนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร มีการนำเสนอผลงานที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอนอย่างเข้มข้นตลอดระยะเวลา 1 ปีการศึกษาที่ผ่านมา ทั้งงานด้านการออกแบบ งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และงานด้านนิเทศศาสตร์ มีกิจกรรมการซื้อขายเสื้อยืดมากที่สุดถึงเกือบ 50 ลวดลายและเพิ่มขึ้นทุกๆ ปี ซึ่งเป็นผลงานการออกแบบของนักศึกษาทั้งหมด มีกิจกรรมการแสดงบนเวที การแสดงดนตรี และการเดินแฟชันโชว์ที่สร้างความกระแสและความตื่นเต้นให้เกิดขึ้นทุกปี งานนี้ได้รับความสนใจทั้งศิษย์ปัจจุบัน นักศึกษาคณะวิชาอื่นๆ ทั้งในและนอกวิทยาเขต ศิษย์เก่า และบุคคลภายนอกที่ให้ความสนใจ รวมทั้งมีการซื้อขาย ต่อยอดเป็นธุรกิจซื้อขายซื้อผ้าเครื่องแต่งกายตามมาอีกเป็นจำนวนมาก


กิจกรรมรับน้องใหม่และประชุมเชียร์

ช่วงการจัดกิจรรม : สิงหาคม - กันยายน

     กิจกรรมรับน้องมีจุดประสงค์เพื่อให้น้องใหม่ได้ทำความรู้จักเพื่อนใหม่ที่จะใช้ชีวิตการเรียนร่วมกัน เป็นการสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อน พี่น้อง ร่วมสถาบันเดียวกัน รวมทั้งได้เรียนรู้การปรับตัวด้านการเรียน สังคม วัฒนธรรม ช่วยให้นักศึกษาได้เรียนรู้และเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน บนพื้นฐานของความสมัครใจของนักศึกษาใหม่ กิจกรรมจัดขึ้นช่วงภาคการศึกษาต้นที่มีนักศึกษาใหม่ ทุกปี


I See Tree

ชวงการจัดกิจกรรม : ตุลาคม - พฤศจิกายน

     กิจกรรม I See Tree เป็นกิจกรรมที่ศิษย์เก่าของคณะจัดขึ้น โดยเป็นกิจกรรมที่ให้รุ่นพี่ที่จบการศึกษาไปแล้ว เดินทางมาทำกิจกรรมต่างๆร่วมกับนักศึกษาปัจจุบัน เช่น การแข่งขันกีฬา การแบ่งปันประสบการณ์การทำงาน กิจกรรมการปลูกต้นไม้ เป็นต้น ซึ่งเป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันทั้งยังเป็นการแบ่งปันประสบการณ์ต่างๆทั้งในวัยเรียนและวัยทำงานแด่น้องๆด้วย


Freshy Night

ช่วงการจัดกิจกรรม : ตุลาคม - พฤศจิกายน

     กิจกรรมที่นักศึกษาชั้นปีที่ 2 จัดให้กับนักศึกษาน้องใหม่ รวมถึงนักศึกษาชั้นปีอื่นๆ ก็จะมาเข้าร่วมกิจกรรม เป็นกิจกรรมเพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง


Thank P’

ช่วงการจัดกิจกรรม : พฤศจิกายน - ธันวาคม

     กิจกรรมที่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 จัดให้กับนักศึกษารุ่นพี่ เพื่อเป็นการขอบคุณสำหรับการให้ดูแล จัดกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ให้ตลอดช่วงการรับน้องใหม่ของแต่ละปีการศึกษา


Byenior

ช่วงการจัดกิจกรรม : เมษายน - พฤษภาคม

     เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการแสดความยินดีให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่สำเร็จการศึกษา


CGAM

ช่วงการจัดกิจกรรม : กุมภาพันธ์ - มีนาคม

     งานกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา CGAM ย่อมาจากคำว่า “Computer Graphic And Multimedia” เป็นกีฬาสานสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาสาขาวิชาด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย ของ 3 สถาบันการศึกษา ได้แก่ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์-มัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ภาควิชาออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา กิจกรรมสันทนาการ รวมถึงการแสดงคอนเสิร์ต


Sarim+ Game

ช่วงการจัดกิจกรรม : กุมภาพันธ์ - มีนาคม

     งานกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะวิทยาการจัดการ คณะเภสัชศาสตร์ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์ หมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ


ภาพ : campus.truelife.com